Zverejňovanie dokumentov (výpis z 22.03.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»  Stránka 5 z 5
30.12.2011 30.12.2011
Prevod vlastníckeho práva na kupujúceho
0,00 €
zmluva
Horvát Miroslav
25.11.2011 25.11.2011
Predávajúci prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti a odovzdá kupujúcemu, ktorý túto prevezme a zaplatí predávajúcemu za prevod nehnuteľnosti dohodnutú kúpnu cenu 30,- €
0,00 €
zmluva
Rusnák Ján
19.09.2011 19.09.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1478/2011/D
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
19.09.2011 19.09.2011
Poskytnutie peňažných prostriedkov
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
07.09.2011 07.09.2011
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti, uvedené v čl. I tejto zmluvy výlučne za účelom prevádzkovania Základnej školy
500,00 €
zmluva
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rudlov
17.08.2011 17.08.2011
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.07.2011 12.07.2011
Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia Ústredného vykurovania a kotolňa Kultúrneho domu Rudlov"
36 140,29 €
zmluva
PRODAP s.r.o.
13.06.2011 13.06.2011
Protipovodňové opatrenia v obci Rudlov - vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov
90 000,00 €
zmluva
SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
13.06.2011 13.06.2011
Poskytnutie peňažných prostriedkov za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
13.06.2011 13.06.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
01.06.2011 01.06.2011
Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateĺovi finančné prostriedky v sume 92 700 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté fin. prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
0,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
30.05.2011 30.05.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
29.04.2011 29.04.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
15.04.2011 13.04.2011
Kúpna zmluva - predávajúca predáva nehnuteľnosti uvedené v článku II tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý tieto nehnuteľnosti kupuje do výlučného vlastníctva
10 650,00 €
zmluva
Katarína Himičová
15.04.2011 15.04.2011
Vytvorenie leteckého záberu obce - vyfotografovanie let. snímkov obce, úprava dodaných fotografií a ich dodanie v elektronickej podobe - CD
60,00 €
zmluva
Ján Grajzeľ
22.04.2009 22.04.2009
Audit účtovnej závierky, audit súladu rozpočtového hospodárenia za overované účtovné obdobie s auditovanou účtovnou závierkou
0,00 €
zmluva
Audit Consult CD, s.r.o.