Zverejňovanie dokumentov (výpis z 24.04.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»  Stránka 2 z 4
19.02.2016 11.02.2016
Záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku, záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve.
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
10.02.2016 18.01.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec na účely aktivačného príspevku pre UoZ v hmotnej núdzi.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
08.02.2016 04.02.2016
Prenájom pozemku nájomcovi v časti 95 m2. Uvedený pozemok prenajímateľ prenajíma nájomcovi a nájomca ho preberá do nájmu na dobu určitú do 31.12.2016.
0,00 €
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
08.02.2016 12.01.2016
Poskytnutie poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti a spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekt s názvom „Obnova miestnych komunikácií v obci Rudlov“
4 200,00 €
zmluva
Project Consult spol. s.r.o.
01.02.2016 28.01.2016
Poskytovanie finančného príspevku úradom , zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre nezvýhodnených UoZ.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
01.02.2016 01.03.2016
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu na stavbu: Multifunkčné a detské ihrisko Rudlov.
5 400,00 €
zmluva
INŽINIERSKA AGENTÚRA, s.r.o.
07.01.2016 31.12.2015
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
04.01.2016 31.12.2015
Záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia: služby IS DCOM...
0,00 €
zmluva
DataCentrum DEUS
22.10.2015 20.10.2015
Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
24.07.2015 24.07.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
15.07.2015 15.07.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
08.06.2015 08.06.2015
Poskytnutie prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v období od 01.01.2015 do 31.12.2015
0,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Topľou
19.05.2015 19.05.2015
Poskytovanie technickej služby - predaj, montáž, projektovanie, revízia, oprava a servis zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov...
0,00 €
zmluva
Jozef Torok - ELAKPRO
19.05.2015 19.05.2015
Poskytovanie technickej služby . predaj, projektovanie, montáž, revízia, oprava a servis zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov...
0,00 €
zmluva
Jozef Torok - ELAKPRO
20.04.2015 17.03.2015
Zmluva o pripojení - pevná linka,Internet...
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15.04.2015 13.04.2011
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
0,00 €
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
27.03.2015 27.03.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
27.03.2015 27.03.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
29.12.2014 29.12.2014
Zásobovanie sortimentom - školské a kancelárske potreby, tonery, atramentové kazety, školský a kancelársky nábytok
0,00 €
zmluva
ALDA Vranov n.T., s.r.o.
10.12.2014 10.12.2014
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T