Zverejňovanie dokumentov (výpis z 24.04.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»  Stránka 4 z 4
13.06.2011 13.06.2011
Protipovodňové opatrenia v obci Rudlov - vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov
90 000,00 €
zmluva
SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
13.06.2011 13.06.2011
Poskytnutie peňažných prostriedkov za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
13.06.2011 13.06.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
01.06.2011 01.06.2011
Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateĺovi finančné prostriedky v sume 92 700 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté fin. prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
0,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
30.05.2011 30.05.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
29.04.2011 29.04.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
15.04.2011 13.04.2011
Kúpna zmluva - predávajúca predáva nehnuteľnosti uvedené v článku II tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý tieto nehnuteľnosti kupuje do výlučného vlastníctva
10 650,00 €
zmluva
Katarína Himičová
15.04.2011 15.04.2011
Vytvorenie leteckého záberu obce - vyfotografovanie let. snímkov obce, úprava dodaných fotografií a ich dodanie v elektronickej podobe - CD
60,00 €
zmluva
Ján Grajzeľ
22.04.2009 22.04.2009
Audit účtovnej závierky, audit súladu rozpočtového hospodárenia za overované účtovné obdobie s auditovanou účtovnou závierkou
0,00 €
zmluva
Audit Consult CD, s.r.o.