Zverejňovanie dokumentov (výpis z 17.02.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»  Stránka 1 z 5
11.02.2019 11.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 €
zmluva
C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 €
zmluva
C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Prílohy k zmluve o poskytnutí služieb
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
02.02.2019 02.02.2019
dodatok č.10 -
0,00 €
zmluva
Mestský úrad
26.11.2018 26.11.2018
Zmena znenia bodu 4.1.
0,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
15.11.2018 15.11.2018
Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti realizácie postupov pri projektovom riadení "Sanácia skládky odpadu v obci"
0,00 €
zmluva
TRABISCO, s.r.o.
12.11.2018 12.11.2018
Výkon občasného stavebného dozoru -
0,00 €
zmluva
JADOZ, s.r.o.
07.11.2018 07.11.2018
Poskytovanie technickej služby o súkromnej bezpečnosti-revízia,oprava a servis poplachových systémov
0,00 €
zmluva
Jozef Torok - ELAKPRO
05.11.2018 05.11.2018
Stavebné práce v rámci projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ RUDLOV"
0,00 €
zmluva
M-SILNICE SK s.r.o.
01.10.2018 28.09.2018
Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov
0,00 €
zmluva
C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
21.08.2018 21.08.2018
Poskytovanie finančného príspevku podľa § 50j
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
15.08.2018 15.08.2018
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby externého manažmentu uvedené v čl.3.1.
0,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
12.08.2018 16.07.2018
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu" ŠATNE FK JAVORINA RUDLOV"
0,00 €
zmluva
Twin-service s.r.o.
19.06.2018 19.06.2018
Úprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytovaní NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu Projektu- sanácia skládky odpadu v obci Rudlov
0,00 €
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.05.2018 30.05.2018
Dodanie zákazky "Bezpečná obec - kamerový systém v obci Rudlov".
12 789,60 €
zmluva
KAMTEL, s.r.o.
23.05.2018 21.05.2018
Zhotoviteľ sa na základe zmluvy zaväzuje implementovať pre obec Rudlov novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
0,00 €
zmluva
PP PROTECT s.r.o.
16.05.2018 16.05.2018
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov.
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko
30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
27.04.2018 27.04.2018
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to parc. č. 411/2 diel 1 vo výmere 21 m2.
63,00 €
zmluva
Jozef Varga