Zverejňovanie dokumentov (výpis z 15.08.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»  Stránka 1 z 4
30.05.2018 30.05.2018
Dodanie zákazky "Bezpečná obec - kamerový systém v obci Rudlov".
12 789,60 €
zmluva
KAMTEL, s.r.o.
23.05.2018 21.05.2018
Zhotoviteľ sa na základe zmluvy zaväzuje implementovať pre obec Rudlov novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
0,00 €
zmluva
PP PROTECT s.r.o.
16.05.2018 16.05.2018
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov.
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko
30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
27.04.2018 27.04.2018
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to parc. č. 411/2 diel 1 vo výmere 21 m2.
63,00 €
zmluva
Jozef Varga
19.02.2018 06.02.2018
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa - EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST
80,00 €
zmluva
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
29.12.2017 29.11.2017
Zhotovenie diela - stavby Multifunkčné a detské ihrisko Rudlov.
142 509,92 €
zmluva
EKO-FBB, s.r.o.
27.12.2017 13.12.2017
Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 2018.
0,00 €
zmluva
Slovenský futbalový zväz
04.09.2017 28.08.2017
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Cesta na trh práce - Aktivita č. 3
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
22.08.2017 22.08.2017
Záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu.
0,00 €
zmluva
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.
27.04.2017 27.04.2017
Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
4 200,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
27.04.2017 26.04.2017
Poradenské služby pri procesoch vo verejnom obstarávaní.
2 400,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
24.04.2017 24.04.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
0,00 €
zmluva
ECOTEN consulting s.r.o.
24.04.2017 24.04.2017
Vypracovanie energetického auditu s názvom - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
3 000,00 €
zmluva
ECOTEN consulting s.r.o.
23.02.2017 22.02.2017
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
12.01.2017 15.12.2016
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
12.01.2017 15.12.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
30.11.2016 24.10.2016
Zámena nehnuteľností bez nároku zmluvných strán na vzájomné finančné vysporiadanie.
0,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
08.07.2016 06.07.2016
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK.
0,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
29.06.2016 17.06.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T