Zverejňovanie dokumentov (výpis z 24.04.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»  Stránka 1 z 4
19.02.2018 06.02.2018
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa - EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST
80,00 €
zmluva
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
29.12.2017 29.11.2017
Zhotovenie diela - stavby Multifunkčné a detské ihrisko Rudlov.
142 509,92 €
zmluva
EKO-FBB, s.r.o.
27.12.2017 13.12.2017
Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 2018.
0,00 €
zmluva
Slovenský futbalový zväz
04.09.2017 28.08.2017
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Cesta na trh práce - Aktivita č. 3
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
22.08.2017 22.08.2017
Záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu.
0,00 €
zmluva
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.
27.04.2017 27.04.2017
Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
4 200,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
27.04.2017 26.04.2017
Poradenské služby pri procesoch vo verejnom obstarávaní.
2 400,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
24.04.2017 24.04.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
0,00 €
zmluva
ECOTEN consulting s.r.o.
24.04.2017 24.04.2017
Vypracovanie energetického auditu s názvom - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
3 000,00 €
zmluva
ECOTEN consulting s.r.o.
23.02.2017 22.02.2017
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
12.01.2017 15.12.2016
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
12.01.2017 15.12.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
30.11.2016 24.10.2016
Zámena nehnuteľností bez nároku zmluvných strán na vzájomné finančné vysporiadanie.
0,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
08.07.2016 06.07.2016
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK.
0,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
29.06.2016 17.06.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku.
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
05.05.2016 05.05.2016
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
0,00 €
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
04.05.2016 04.05.2016
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti uvedenej v článku II. ods. 2 nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku v celosti t.j. podiel 1/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
0,00 €
zmluva
Duda Rudolf
02.05.2016 27.04.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytovanie finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie...
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
19.04.2016 26.02.2009
Zber a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom, pričom pôvodcom predmetného odpadu je občan, objednávateľ túto službu zabezpečuje.
0,00 €
zmluva
FURA s.r.o.
01.03.2016 22.02.2016
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Rudlov
1 800,00 €
zmluva
M & Z Consulting, s.r.o.